Tìm thấy 20 Kết quả

Thông báo số 200/TB-DCT về việc tổ chức chương trình tập huấn công tác đánh giá ngoài cho 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  14/04/2021
Họp thường trực Hội đồng Tự đánh giá với các khoa được Đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  17/03/2021
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế trình độ đại học

  •  23/02/2021
Chương trình đào tạo cao đẳng

  •  23/02/2021
Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng 03 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •  18/01/2021
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

  •  26/10/2020
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

  •  21/10/2020
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

  •  21/10/2020
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA

  •  13/10/2020
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH

  •  13/10/2020