Tìm thấy 6 Kết quả

Thông báo số 200/TB-DCT về việc tổ chức chương trình tập huấn công tác đánh giá ngoài cho 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  14/04/2021
Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

  •  02/04/2021
Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

  •  24/03/2021
Họp thường trực Hội đồng Tự đánh giá với các khoa được Đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

  •  17/03/2021
Toàn văn báo cáo tự đánh giá sau thẩm định chuẩn bị đánh giá ngoài (13 - 17/12/2016)

  •  01/10/2020
Hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo

  •  28/05/2020