Thông báo thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên cấp trường năm học 2017-2018.

18/09/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 628 /TB-DCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi Olympic Toán và Vật lý cấp trường năm học 2017-2018


Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và thúc đẩy phong trào học tập các môn Toán và Vật lý cho sinh viên; làm cơ sở để tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic Toán học và Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2018 được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2018, Nhà trường sẽ tổ chức thi Olympic Toán và Vật lý cấp trường năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học, cao đẳng đang học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đăng ký dự thi: Từ ngày 18/9/2017 đến 29/9/2017 tại trang web của trường (www.hufi.edu.vn) đăng ký tại đây 
3. Thời gian và địa điểm thi: Ngày 22/10/2017, tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung thi
4.1. Olympic Toán: Thi các môn Giải tích và môn Đại số. Sinh viên có thể dự thi một trong hai môn hoặc thi cả 2 môn.
a) Nội dung kiến thức:
• Môn Đại số: Tập trung xoay quanh các vấn đề về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính.
• Môn Giải tích: Giới hạn dãy số; giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi tích phân của hàm một biến số.
b) Hình thức và thời gian thi: Thi viết. Buổi sáng 22/10/2017 thi môn Đại số; buổi chiều 22/10/2017 thi môn Giải tích.
c) Tài liệu tham khảo:
• Môn Giải tích:
[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A1-C1, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2014.
[2] Kaczkor và Nowak, Bài tập giải tích, 2 tập, Đoàn Chi dịch. NXB ĐHSP, 2003.
[3] Tô Văn Ban, Giải tích “Những bài tập nâng cao”, NXB Giáo dục, 2005.
[4] Nguyễn Văn Mậu, Lê Ngọc Lăng, Phạm Thế Long, Nguyễn Minh Tuấn. Các đề thi Olympic toán SV toàn quốc. NXB GD, 2006.
[5] Các đề thi và đáp án Olympic Toán sinh viên toàn quốc các năm từ 2009 đến 2016.
• Môn Đại số:
[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A2-C2, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2014.
[2] Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005.
[3] Nguyễn Văn Mậu, Lê Ngọc Lăng, Phạm Thế Long, Nguyễn Minh Tuấn. Các đề thi Olympic toán SV toàn quốc. NXB GD, 2006.
[4] Các đề thi và đáp án Olympic Toán sinh viên toàn quốc các năm từ 2009 đến 2016.
4.2. Olympic Vật lý: Thi các môn trắc nghiệm, bài tập và thí nghiệm Vật lý đại cương. Sinh viên có thể chọn thi Thí nghiệm hoặc Bài tập+Trắc nghiệm hoặc tất cả.
a) Nội dung kiến thức: Thuộc chương trình Vật lý đại cương A1 (cơ - nhiệt).
b) Hình thức và thời gian thi: Sáng 22/10/2017 thi các môn Giải bài tập và trắc nghiệm; chiều 22/10/2017 thi Thí nghiệm.
• Giải bài tập: Đề thi có 4 bài tập liên quan đến 4 phần: Cơ – Nhiệt. Thời gian 90 phút.
• Trắc nghiệm: Đề thi có 20 câu trắc nghiệm liên quan đến Cơ, Nhiệt. Thời gian 45 phút.
• Thí nghiệm: Mô tả giải thích hiện tượng, mô tả cách bố trí thí nghiệm, phương pháp thực nghiệm. Đề thi khoảng 2 – 4 câu tùy vào mức độ khó của câu hỏi. Thời gian 75 phút.
c) Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Văn Huệ và các tác giả, Giáo trình Vật lý đại cương Tập 1, 2, NXB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2013.
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên), Giáo trình vật lý đại cương I, II, III, NXB Giáo dục.
[3] Nguyễn Quang Học, Những bài tập hay về vật lý sơ cấp, NXB KHKT.
[4] Yung-Kuo Lim, Bài tập và lời giải Vật lý đại cương, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Hoa (TS. Lê Hoàng dịch)
[5] Các đề thi Olympic Vật lý và đáp án các năm từ 2009 đến 2016
[6] Trần Ngọc Hợi (chủ biên), Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng, NXB Giáo dục (2006)
5. Ôn tập nội dung thi: Từ 8h00-11h00 và 14h00-17h00 các ngày 01, 08, 15 tháng 10 năm 2017 (địa điểm sẽ thông báo sau).
6. Giải thưởng: Học sinh-sinh viên đạt các giải nhất, nhì, ba sẽ được miễn thi học phần có nội dung tương đương và được nhận điểm thưởng; đồng thời sẽ được xem xét tuyển chọn vào lớp bồi dưỡng dự thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2017, cụ thể như sau (điểm thang 10):
Giải nhất: 9, 10 điểm Giải nhì: 7, 8 điểm Giải ba: 6 điểm
Mọi chi tiết liên hệ khoa Khoa học cơ bản, Nhà C, phòng C310
Điện thoại: 08.38161673 (số nội bộ 135).

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Khoa Khoa học cơ bản (để thực hiện); 
- Các khoa, trung tâm đào tạo (để phối hợp);
- Các phòng chức năng liên quan (để phối hợp);
- Trang web trường;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

(đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn
NỘI DUNG ÔN THI OLYMPIC TOÁN VÀ VẬT LÝ CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017-2018


A. NỘI DUNG ÔN THI OLYMPIC TOÁN
I. MÔN GIẢI TÍCH
1. Dãy số và giới hạn: Tìm số hạng tổng quát của dãy số; chứng minh tính tăng, giảm, bị chặn của dãy số; chứng minh sự hội tụ và tính giới hạn của dãy số.
2. Hàm số: Miền xác định, các hàm số tăng, giảm, chẵn, lẻ, tuần hoàn; giới hạn của hàm số, tính chất của giới hạn hàm số và xác định hàm số (phương trình hàm).
3. Phép tính vi phân hàm một biến số: Đạo hàm, vi phân và các ứng dụng.
4. Phép tính tích phân hàm một biến: Tính khả tích của hàm số, tính tích phân, định lý giá trị trung bình, bất đẳng thức tích phân.
Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A1-C1, NXB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, 2013.
[2] Kaczkor và Nowak. Bài tập giải tích, 2 tập, Đoàn Chi dịch. NXB ĐHSP, 2003.
[3] Tô Văn Ban, Giải tích “Những bài tập nâng cao”, NXB Giáo dục, 2005.
[4] Nguyễn Văn Mậu, Lê Ngọc Lăng, Phạm Thế Long, Nguyễn Minh Tuấn. Các đề thi Olympic toán SV toàn quốc. NXB GD, 2006.
[5] Các đề thi Olympic toán SV toàn quốc các năm 2009-2017.
II. MÔN ĐẠI SỐ
1. Ma trận – định thức: Các phép cộng, trừ, nhân, chia của ma trận;tính định thức của ma trận, các tính chất; tính ma trận nghịch đảo.
2. Hệ phương trình tuyến tính: Giải hệ phương trình tuyến tính; hệ có nghiệm, vô nghiệm và tính chất của tập nghiệm.
3. Đa thức: Định lý Vi-ét, dựng đa thức, tính giá trị đa thức, ...

Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên) , Toán cao cấp A2-C2, NXB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
[2] Lê Tuấn Hoa. Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005.
[3] Các đề thi Olympic toán SV toàn quốc các năm 2009-2017.

B. NỘI DUNG ÔN THI OLYMPIC VẬT LÝ
Chương 1. Động lực học chất điểm
1. Các định luật newton, định lý động lượng, bảo toàn động lượng
2. Hệ quy chiếu quán tính, phi quán tinh
Chuơng 2: Động lực học vật rắn
1. Chuyển động của vật rắn
2. Momen lực. Momen quán tính
3. Động năng vật rắn.
4. Momen động luợng, định luật bảo toàn moman động lượng.
Chương 3: Năng lượng
1. Thế năng, động năng
2. Định lý động năng. Bảo toàn cơ năng
3. Bài toán va chạm
Chương 4: Khí lý tuởng
1. Phương trinh trạng thái khí lý tưởng
2. Phương trình cơ bản thuyết động học phân tử
3. Phân bố Maxwell. Các loại vận tốc: trung bình, căn quân phương, vận tốc có xác suất cực đại.
4. Phân bố Maxwell – Bolztmam
5. Nội năng khí lý tưởng
6. Nguyên lý I nhiệt động lực học
7. Nguyên lý II nhiệt động học.
8. Entropy. Biến thiên entropy của quá trình đối với khí lý tưởng và quá trình chuyển pha đơn giản.
9. Chu trình Carnot. Hiệu suất các chu trình.
Tài liệu tham khảo:

[1] Hoàng Văn Huệ và các tác giả, Giáo trình Vật lý đại cương Tập 1, 2, NXB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2013.
[2] Lương Duyên Bình (chủ biên), Giáo trình vật lý đại cương I, II, III, NXB Giáo dục.
[3] Nguyễn Quang Học, Những bài tập hay về vật lý sơ cấp, NXB KHKT.
[4] Yung-Kuo Lim, Bài tập và lời giải Vật lý đại cương, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Hoa (TS. Lê Hoàng dịch)
[5] Các đề thi Olympic Vật lý và đáp án các năm từ 2009 đến 2017
[6] Trần Ngọc Hợi (chủ biên), Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng, NXB Giáo dục (2006).
----------------------------------

 

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập