Logo
Ngôn ngữ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

22/09/2019

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Tập thể cán bộ viên chức phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục

1. Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục trước đây là một bộ phận trực thuộc phòng Đào tạo. Năm 2001, Trường được nâng cấp từ trường Trung học lên trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Trước nhu cầu và qui mô phát triển của nhà trường, phòng Công tác Học sinh, sinh viên được ra đời.

Ngày 23/8/2011 phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên được thành lập theo Quyết định số 1028/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác Chính trị và Phòng Công tác Học sinh, sinh viên.

Đến ngày 30/8/2018, Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục được thành lập dựa trên Quyết định số 1942/QĐ-ĐCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trên sơ sở sáp nhập và đổi tên phòng Công tác Chính trị & Học sinh Sinh viên.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên theo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, giám sát các hoạt động nội bộ của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ:

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục có những nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

b) Thực hiện công tác học sinh sinh viên.

c) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV.

d) Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học.

e) Thực hiện công tác y tế, thể thao.

g) Thực hiện công tác thanh tra, giám sát

3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự:

3.1. Đội ngũ nhân sự:

- Tổng số công chức, viên chức của đơn vị: 20 (trong đó có 05 giảng viên)

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

3.2. Cơ cấu tổ chức: