CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

7480201

Công nghệ thông tin

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

3

7510202

Công nghệ chế tạo máy

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

4

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

5

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

6

7510402

Công nghệ vật liệu

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

7

7540101

Công nghệ thực phẩm

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

8

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

9

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

10

7340301

Kế toán

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

11

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

12

7420201

Công nghệ sinh học

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

13

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

14

7540204

Công nghệ may

Công nghệ dệt, may

Xem_Khoá 8

Xem_Khoá 9, 10 

Tải về_Khoá 8

Tải về_Khoá 9, 10 

15

7340101

Quản trị kinh doanh

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

16

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

17

7220201

Ngôn ngữ Anh

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

18

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

19

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

20

7480202

An toàn thông tin

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

21

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

22

7720499

(MS TĐ)

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

23

7720498

(MS TĐ)

Khoa học chế biên món ăn

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

24

7620303

Khoa học thuỷ sản

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

25

7380107

Luật kinh tế

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10

26

7340120

Kinh doanh quốc tế

Xem_Khoá 8,9,10

Tải về_Khoá 8,9,10