Logo
Ngôn ngữ

Đề án, chương trình đào tạo mở ngành mới

23/09/2019

ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỞ NGÀNH MỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

7620303

Khoa học thuỷ sản

Xem CTĐT

Xem đề án

2

7340120

Kinh doanh quốc tế

Xem CTĐT

Xem đề án

3

7380107

Luật kinh tế

Xem CTĐT

Xem đề án

4

 

 

 

 

5