Logo
Ngôn ngữ

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

30/09/2019

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Mục tiêu chung (Giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030)

Chuẩn hoá, qui trình hoá, tin học hoá hoạt động của hệ thống quản lý các cấp, có hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học hoạt động hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể (Giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030)

  • Có phần mềm tích hợp cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng hiệu quả, phục vụ cho công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và ra quyết định cải tiến theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.
  • Được đánh giá ngoài chính thức cấp trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT (Thông tư 12).
  • Tất cả các chương trình đào tạo đều được đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn MOET. Phấn đấu có 5 chương trình đạt chuẩn khu vực AUN-QA.
  • Văn hóa chất lượng được phát triển đồng bộ ở tất cả các đơn vị.

Chính sách chất lượng (Giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030)

  • Chất lượng giáo dục là vấn đề then chốt, là trách nhiệm của cả hệ thống, của các cấp lãnh đạo, tất cả các bộ phận, của mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường.
  • Xây dựng được bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, chủ động và hiệu quả thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và điều hành điện tử.
  • HUFI xác định việc kiểm định, đánh giá chất lượng là công tác thường xuyên, quan trọng và đáp ứng chuẩn đầu ra.
  • Định kỳ 5 năm/2 lần, Trường tổ chức hội thảo khoa học về đảm bảo chất lượng trong trường đại học.
  • Xác định ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên sinh viên và nhà tuyển dụng là nguồn thông tin quan trọng trong việc cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT, hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động hỗ trợ học tập của Trường.