Bộ máy tổ chức

07/11/2016

Hội đồng trường

Hiệu trưởng và các hiệu phó

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

1.1. Đảng bộ

1.2. Công đoàn trường

1.3. Đoàn thanh niên

1.4. Hội sinh viên

2. Các phòng ban chức năng

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

2.3. Phòng Đào tạo

2.4. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

2.5. Phòng Công tác Chính trị & HSSV

2.6. Phòng Thanh tra Giáo dục

2.7. Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo Sau Đại học

2.8. Phòng Quản trị - Thiết bị

2.9. Ban QLDA TTTN Thực hành

2.10. Ban Quản lý KTX

3. Các khoa đào tạo

3.1. Khoa Công nghệ Thông tin

3.2. Khoa Điện - Điện tử

3.3. Khoa Công nghệ Cơ khí

3.4. Khoa Công nghệ Hóa học

3.5. Khoa Công nghệ Thực phẩm

3.6. Khoa Thủy sản

3.7. Khoa Tài chính - Kế toán

3.8. Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu

3.9. Khoa Công nghệ May, Thiết kế Thời trang và Da Giày

3.10. Khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch

3.11. Khoa học cơ bản

3.12. Khoa Lý luận Chính trị

3.13. Khoa Ngoại ngữ

3.14. Viện Đào tạo & HTQT

4. Các trung tâm

4.1. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & Thể chất

4.2. Trung tâm Công nghệ Thông tin

4.3. Trung tâm Ngoại ngữ

4.4. Trung tâm Thư viện

4.5. Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

4.6. Trung tâm Công nghệ Việt - Đức

4.7. Trung tâm Tuyển sinh & Dịch vụ Đào tạo

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập