Báo cáo Ba Công Khai năm học 2017-2018.

26/09/2017

 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công khai các thông tin theo quy định như sau:

 

  + Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

 

      o   Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy theo ngành đào tạo (Biểu mẫu 20):

       * Trình độ Đại học:

Ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành Công nghệ thực phẩm

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Ngành Kế toán

Ngành Công nghệ sinh học

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Ngành Tài chính ngân hàng

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành Công nghệ May

Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Ngành Công nghệ vật liệu

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngôn ngữ Anh

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành An toàn thông tin

Ngành Quản trị nhà hàng

      * Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ:

 - Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thực phẩm.

 - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

  o   Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 21).

+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

         o   Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 22).

         o   Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 23).

     + Công khai tài chính (Biểu mẫu 24).

     + Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học.

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập