BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019.

        Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 705/BCT-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công thương về triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Công khai các thông tin theo quy định như sau:

  Biểu mẫu 17
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo------------

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Cơ sở Giáo dục Đại học
Năm học 2018 – 2019

THẠC SĨ

ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUI

  Biểu mẫu 18
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo------------

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Cơ sở Giáo dục Đại học
Năm học 2018 – 2019

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại. (Xem) (Tải về)

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm. (Xem) (Tải về)

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành. (Xem) (Tải về)

D. Công khai giáo trình, tài liệu tham khảo. (Xem) (Tải về)

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. (Xem) (Tải về)

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp. (Xem) (Tải về)

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học. (Xem) (Tải về)

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn. (Xem) (Tải về)

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục. (Xem) (Tải về)

  Biểu mẫu 19
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo------------

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Cơ sở Giáo dục Đại học
Năm học 2018 – 2019

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng. (Xem) (Tải về)

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu. (Xem) (Tải về)

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu. (Xem) (Tải về)

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên. (Xem) (Tải về)

  Biểu mẫu 20
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo------------

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Cơ sở Giáo dục Đại học
Năm học 2018 – 2019

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu. (Xem) (Tải về)

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành. (Xem) (Tải về)

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi. (Xem) (Tải về)

  Biểu mẫu 21
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo------------

THÔNG BÁO
Công khai thu chi tài chính của Cơ sở Giáo dục Đại học
Năm học 2018 – 2019

- Công khai thu chi tài chính của Cơ sở Giáo dục Đại học. (Xem) (Tải về)

Tổng hợp một số thông tin Công khai của cơ sở giáo dục đại học.